MATERIES

Het kantoor is een multidisciplinair kantoor dat actief is in alle takken van het recht die in de loop der jaren een ruime ervaring heeft opgedaan in onder andere volgende materies:

Burgerlijk recht

 • Overeenkomsten (beëindiging van overeenkomsten, uitvoering overeenkomsten, bewijs van overeenkomsten, opstellen overeenkomsten, vruchtgebruik, erfpacht, koop, verkoop, lijfrente, huur, aanneming, leegstand en verkrotting, enz)
 • Huurgeschillen (woninghuur, handelshuur, pacht, huur van roerende goederen, huurschade)
 • makelaarsovereenkomst
 • Zakenrecht: Zakelijke rechten, eigendomsrecht, zekerheden, erfdienstbaarheden, afpaling, recht van uitweg, recht van doorgang, dakdrop, recht van licht en uitzicht, opstal en erfpacht, vruchtgebruik, (mede)eigendom
 • Onroerende leasing
 • Consumentenrecht en -krediet
 • Burenruzies, burenhinder
 • Mede-eigendom en syndic (appartementsrecht)
 • Bouw- en vastgoedrecht (aanneming, promotie, bouwen, ontwerpen, bouwgebreken, aansprakelijkheid van aannemer, onderannnemerbouwheer & architect, expertises, kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren van onroerende goederen, vruchtgebruik, lijfrente, erfdienstbaarheden,…)
 • Contractenrecht (leningen, kredieten, huur, enz
 • uit onverdeeldheid treden cf. art. 815 BW
 • nalatenschappen (erfenissen)

Bouw- en aannemingsrecht

 • Aanneming
 • Promotie
 • Bouwen
 • Ontwerpen
 • Bouwgebreken
 • Aansprakelijkheid van aannemer, onderannnemer? bouwheer & architect
 • Assistentie bij expertises
 • Advies over vertraging, verstoring, defecten, kostenoverschrijding, …
 • Advies bij sluiting en bij eenzijdige/gezamenlijke verbreking van bouwcontracten

zekerheidrechten en financieel recht

 • allerhande kredieten
 • aansprakelijkheid van kredietverstrekkers
 • borgstelling
 • voorrechten en zekerheden
 • bewarend en uitvoerend beslag
 • pandverzilvering
 • landbouwvoorrecht
 • uitstel van betaling

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Algemeen aansprakelijkheidrecht
 • Schadedossiers na verkeersongeval
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad)
 • Medische aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid (productaansprakelijkheid)
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden
 • Verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen, …
 • Regres of verhaal van de verzekeraar ten aanzien van de verzekerde
 • Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Strafrecht

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer
 • Voor correctionele rechtbank en politierechtbank

Verkeersrecht

 • Verkeersinbreuken (verdediging van beklaagden en burgerlijke partij)
 • afhandelingen schadegevallen na verkeersongeval voor zowel beklaagde als burgerlijke partij

Jeugdrecht

 • Jeugddelinquentie
 • Verontrustende opvoedingssituaties
 • Bijstand minderjarigen en ouders voor de jeugdrechtbank

Personen- en Familie- en huwelijksvermogensrechtrecht

 • Echtscheiding (Echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding onherstelbare ontwrichting, voorlopige & bewarende maatregelen (verblijfsregeling, recht op persoonlijk contact, afzonderlijke woonst, onderhoudsgeld kind en persoonlijk onderhoudsgeld), bemiddeling, onderhoudsbijdrage na echtscheiding, vereffening & verdeling gemeenschappelijk vermogen)
 • Geschillen na feitelijke samenwoonst
 • Geschillen na wettelijke samenwoonst
 • Erfrecht en nalatenschappen (Erfrecht langstlevende echtgenoot, langstlevende samenwonende, reservataire erfgenamen, nalatenschappen, schenkingen, testamenten)
 • Familiaal vermogensrecht - Vereffening en verdeling
 • Jeugdzaken
 • Vaststelling en betwisting afstamming (Erkenning – ontkenning vaderschap)
 • Adoptie (gewone en volle adoptie)
 • Voogdij
 • Huwelijk & Samenlevingscontracten

Handelsrecht en vennootschapsrecht (handelsgeschillen)

 • Algemeen
 • redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (handelscontracten zoals verkoop, levering, agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, …)
 • Beslagrecht
 • executierecht
 • Invorderingen zowel handelsschulden als privéschulden (incasso) – factuurbetwistingen
 • Consumentenrecht
 • stakingsvorderingen
 • insolventierecht:
  • Ondernemingen in moeilijkheden (wet continuïteit ondernemingen (WCO), faillissementen)
  • Collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling)
  • Samenloop, voorrechten en hypotheken

Incasso

 • Protest en betwisting van facturen
 • Verdediging tegen de invordering van facturen
 • Factuurinvordering zowel minnelijk als gerechtelijk, zowel tegen handelaars als particulieren
 • gedwongentenuitvoerlegging
 • Opstellen algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden