Factuurvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk Wetboek. en aan de regels van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Brugge. Over deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Brugge bevoegd.
 2. De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij /Zij garandeert in geen enkelgeval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis.
 3. Het staat de advocaat vrij om onder zijn/haar verantwoordelijkheid de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem/haar aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst. nietig zou zijn. blijft de overeenkomst voor het overige in standen zat het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Art. 2 - Honorarium en vergoedingen

 1. De cliënt is aan dc advocaat een ereloon, alsmede vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd, overeenkomstig de bij de advocaat tarieven,berekeningsmethode en werkwijzen, zoals hierna gedetailleerd. De advocaat is onderworpen aan dc regels van het Ger.W. (Art. 449 Ger.W.) en aan de reglementen van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Brugge.
 2. De cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en voorwaarden tot aanvraag van een pro deo-advocaat bij het Bureau voor Juridische Bijstand bij de balie. De cliënt verklaart geen beroep te willen of kunnen doen op deze juridische bijstand en dus te kiezen voor de aanstelling van een betaalde advocaat. De cliënt verbindt er zich toe om de advocaat onmiddellijk in te lichten indien hij kan genieten van een verzekeringswaarborg voor rechtsbijstand.
 3. Tussen partijen is overeengekomen dat de kosten en erelonen zullen worden bepaald als volgt:


  Het ereloon

  Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend.
  Tegen uurloon: Het kantoor zal het aantal uren dat het aan de zaak werk te vermenigvuldigen met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van de aard van de zaak. urgentie. ... 100,00 EUR/uur voor particulieren en 110,00 EUR/uur voor KMO's en verzekeringsmaatschappijen op basis van een timesheet bij te houden door de advocaat. Bij de berekening van het uurloon is telkens een minimum van 5.00 minuten aanrekenbaar, elke prestatie van de advocaat opeen zitting. bespreking, expertisebijeenkomst of eender welke vacatie wordt gerekend voor minstens een half uur. De tijd voor verplaatsingen wordt aangerekend aan 55 EUR.
  Alle bedragen zijn exclusief btw.
  Voormelde bedragen kunnen worden vermeerderd/verminderd ingevolge vermenigvuldigd met één of meerdere coëfficiënt(en), ingevolge het spoedeisend karakter van de zaak (Coëfficiënt = 1.01 tot 1.50), de bijzondere beslagenheid en/of de ervaring van de advocaat in de betrokken materie(Advocaat met minder dan 8 jaar ervaring : coëfficiënt = 0.80 tot 0.90 Advocaat met meer dan 15 jaar ervaring : coëfficiënt = 1.10 tot 1.50), het belang van de zaak (Waarde van de zaak > 50'000.00 EUR : coëfficiënt = 1.01 tot 1.50 : Waarde van de zaak > 125'000.00 EUR coëfficiënt = 1.51 tot 2.00 :Waarde van de zaak > 250'000.00 EUR : coëfficiënt = 2.01 tot 2.50). en de moeilijkheidsgraad van het dossier (Coëfficiënt = 1.01 tot 1.50).
  Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld heeft de advocaat het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan naar keuze van de advocaat en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

  • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt die (minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden. of
  • Het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat- tenzij anders overeengekomen werd - maximaal 20 % bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak , of
  • Het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding Voor een volume dossiers, bv. incassodossiers of een volumeaansprakelijkheidsdossiers via verzekeraars, wordt steeds voorafgaandelijk een tariferingsovereenkomst gesloten op maat van het soort en het aantal dossiers.
   alsmede de waarde ervan.

  Tegen procentuele tarieven: Bij invordering van facturen of andere bedragen,wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag of de waarde van de zaak. De richttarieven die gebruikt worden zijn15% op bedragen minder dan 6.200 f, 10 % op bedragen tussen 6.200 en 46.000 EUR, 8 % op bedragen tussen 46.000 en 124.000 EUR, 6 % op bedragen tussen 124.000 en 250.000 EUR, 4 % op de bedragen boven 250.000 EUR.
  Tegen forfaitaire tarieven: Voor bepaalde zaken komt u een totaal bedrag overeen met het kantoor.


  Kosten

  Naast het ereloon — dat vergoeding vormt voor de prestaties van de advocaat —dienen ook de onkosten vergoed. Deze zijn de volgende:

  • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriftendossiers. expedities vonnissen, expertisekosten...: volgens werkelijkekosten
  • Briefwisseling en procedureakten: 11,00 EUR per bladzijde
  • verplaatsingskosten: 0,40 EUR per km
  • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
  • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgenswerkelijke uitgave• Telefoonkosten: forfaitair
  • Fax: 12,00 EUR per bladzijde
  • Kopies: 0.40 EUR per bladzijde

  De kosten die de advocaat heeft voorgeschoten aan derden zoals griffies.
  hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële en officieuze registers en databanken. derde-advocaten,gerechtsdeurvaarders. notarissen. vertalers.
  accountants. revisoren. deskundigen en ( binnenlandse en buitenlandse openbare) instanties. worden op dc post voorgeschoten kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.
  Alle bedragen zijn exclusief btw.

  1. Op verzoek van de cliënt. of volgens dc noodwendigheden van de zaak, zal de advocaat voor de aanvang en in de loop van de werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een provisionele staat betrekkelijk de aan te rekenen kosten en erelonen.
  2. Specificaties van de verrichte werkzaamheden en de kosten worden op heteerste verzoek van de cliënt toegestuurd.
   Alle provisienota's,ereloonnota's en facturen dienen betaald te worden binnende 14 dagen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is op de provisienota,ereloonnota en/of factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestellingis vereist, venvijlsinteresten verschuldigd aan 10 % , verhoogd met eenforfaitair schadebeding ten bedrage van 10 %van het factuurbedrag met eenminimum van 50,00 EUR.
  3. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of deeindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk engemotiveerd protesteren.
  4. Bij gebrek aan tijdige betaling van de provisiestaten staat het de advocaat vrij hetzij de werkzaamheden op te schorten tot op het ogenblik van integrale betaling hetzij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
   De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing of de beëindiging van de overeenkomst.
  5. Indien de advocaat in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt,zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van kosten en ereloon , provisiestaten en facturen en dit ongeacht aan welke cliënt de advocaat haar staten en facturen heeft opgemaakt.

  Art. 3 - Medewerking en bereikbaarheid van de cliënt:

  De cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden informatie onmiddellijk te verstrekken aan de advocaat en er voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan het verloop van het dossier en steeds bereikbaar is voor de advocaat. Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn voor de advocaat, staat het de advocaat vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken.
  zonder aansprakelijkheid van de advocaat. De cliënt is gehouden de advocaat onverwijld — zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De cliënt staat in voor de juistheid. volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat verstrekte gegevens, informatie en stukken. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

Art. 4 - Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken,komen toe aan de advocaat. voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.

Art. 5 Risico's

De advocaat herinnert de cliënt eraan dat juridische procedures risico's en kosten ( naast de eigen advocaatskosten) met zich meebrengen.
In het bijzonder herinnert de advocaat de cliënt aan de regeling mbt de gerechtskosten zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan.
LINK INBOUWEN).Op basis van deze wetsbepalingen wordt in principe de inhet ongelijk getelde partij verwezen in de kosten en omvatten deze kosten ondermeer een rechtsplegingsvergoeding, zijnde een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij en wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens specifieke regels en periodiek geïndexeerde tariefschalen vastgesteld.

Art. 6 — Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van dc cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

Art. 7 - Opzegging samenwerking

 1. De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking metde advocaat, zonder enige schadevergoeding. Ingeval van invordering vanbedragen zal, wanneer de cliënt een einde maakt aan de samenwerking, deadvocaat een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien bekomenbedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerkingdoor de cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleitte worden.
 2. . De advocaat is eveneens gerechtigd de samenwerking ten alle tijde te beëindigen, mits hij de cliënt hiervan tijdig en schriftelijk verwittigt. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaatrekening te houden niet de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 3. Bij opzegging van de overeenkomst blijven de reeds gepresteerde kosten ererelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd door cliënt.

Art. 8 — Archivering

De advocaat archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van 5 jaar. Het dossier m.i.v. originele documenten kunnen op zijn of haar verzoek aan de cliënt worden terugbezorgden dienen desgevallend door hem of haar te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van 5 jaren wordt het dossier definitief vernietigd.

Art.9 Wijzigingen

De advocaat behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Ingeval van wijziging brengt de advocaat de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt.
Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de 14 dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.

Art. 10 — Aansprakelijkheid

 1. De advocaat is individueel verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) bij AMLIN Europe NV via makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretiuslei 297. 2140 Antwerpen onderschreven verzekering 'burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid'. (polisnummer LXX034899)
  De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De dekking van deze overeenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de anderen geldt de dekking vanaf hen datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de OVB.
  De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd,kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada: of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.De dekking is verworven voor alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken, advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar, advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB. lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziende voogd. voogd ad hoc_ curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling. Hieronder vallen niet de activiteit van vrijwillig vereffenaar en de gerechtelijke mandaten in opdracht van de rechtbank van koophandel.
 2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij of zij lijdt ten gevolge vaneen beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.
 3. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
  Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in elk geval beperkt in hoofdsom. interesten en kosten tot een bedrag van 20.000 EUR per schadegeval.
 4. Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, dienen de advocaat en de cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af tesluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor dezeaanvullende verzekering ten laste vallen van de cliënt en aan hem . of haarworden doorgerekend.
 5. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan dc advocaat dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

Art. 11— Bevoegdheidsbeding en rechtskeuze

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd en dient het Belgisch recht te worden toegepast.