over advocaat scarlet moens
Specialist in recht

Scarlet Moens

De eerste taak van een advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden. Ik neem deze taak ter harte voor al mijn klanten.

Advocaat bij de balie van Brugge sinds 2001 en curator bij de Rechtbank van Koophandel Brugge, afdeling Oostende sinds 2010.

Als uw advocaat ben ik uw spreekbuis.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Wanneer u bij mij komt zal de eerste vraag zijn: “Waarmee kan ik u helpen ?”.  Mijn opdracht bestaat erin u raad te geven op juridisch vlak, u bij te staan in de loop van de procedures en u te vertegenwoordigen voor het gerecht. Daartoe ben ik ingeschreven aan een balie en bijgevolg onderworpen aan een deontologie.

Als uw advocaat ben ik uw spreekbuis

De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

 • Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat.
 • De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
 • De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.
 • De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
 • De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn cl?ent en gehouden tot het beroepsgeheim.
 • De verdediging van de belangen van de cliënt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.
 • De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.
 • De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.
 • De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.
 • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt.

Als uw advocaat geef ik u raad

De opdracht van de advocaat bestaat erin zijn of haar cliënt raad te geven op juridisch vlak, hem bij te staan in de loop van de procedures en hem te vertegenwoordigen voor het gerecht. Hij of zij is ingeschreven aan een balie en is onderworpen aan een deontologie.

Als uw advocaat bescherm ik uw individuele en gemeenschappelijke vrijheden

De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

Als uw advocaat streef ik naar preventie, verzoening, onderhandeling

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. Vaak kennen zij de exacte betekenis niet en kunnen zij de draagwijdte ervan moeilijk inschatten. Als advocaat kan ik u hierbij helpen.

Professionaliteit, competentie, discretie spelen essentiële rollen bij elke beslissing. Dankzij mijn ervaring met procesvoering, ben ik goed geplaatst om u advies te geven, te onderhandelen, te verzoenen. Want ook bij juridische aangelegenheden geldt de regel dat “voorkomen beter is dan genezen”.

Respect voor het beroepsgeheim en loyaliteit worden hoog in het vaandel gedragen en zijn belangrijk in onderhandelingen en verzoeningen. Want vaak is een minnelijke oplossing beter, sneller en goedkoper dan een procedure voor een rechtbank zodat ik altijd eerst samen met u naar een minnelijke regeling tracht te streven. U zal altijd advies krijgen nopens de haalbaarheid en wenselijkheid van een minnelijke regeling en een gerechtelijke procedure. Soms help ik u ook problemen te voorkomen door op voorhand bepaalde documenten zoals testamenten, contracten, enz. na te kijken en u te adviseren nopens bepaalde onduidelijkheden of dubbelzinnigheden. Zo kan u problemen voorkomen en bespaart u uzelf heel wat tijd en geld.

Als uw advocaat geef ik u bijstand bij rechtsgedingen

Zodra een rechtsgeding onvermijdelijk blijkt, treedt de advocaat in rechte op als professioneel pleiter. Iedereen kan in principe beslissen om zich zelf te verdedigen voor de rechtbank. Tenzij de rechter meent dat de emoties te hoog oplopen of dat de betrokkene door gebrek aan ervaring niet fatsoenlijk en klaar is zijn zaak te bepleiten, staat het de betrokkene dus vrij zich al dan niet door een advocaat te laten bijstaan.

Voor een assisenzaak of een burgerlijke (niet-strafrechtelijke) procedure bij het Hof van Cassatie is bijstand van een advocaat evenwel altijd verplicht. Het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat enkel advocaten het recht hebben te pleiten. Advocaten beschikken dus over een pleitmonopolie. Wanneer iemand er dus voor kiest zich voor een rechtbank te laten bijstaan, kan dat enkel door een advocaat gebeuren. De wet bepaalt bij wijze van uitzondering dat iemand zich voor de arbeidsrechtbank door een vakbondsafgevaardigde kan laten bijstaan.

????????????????????????????????????

Contacteer mijScarlet Moens

Al twintig jaar help ik mensen die juridische bijstand nodig hebben, met passie en expertise.

Het is niet altijd gemakkelijk om zelf je eigen standpunt te verwoorden voor de rechter en tezelfdertijd de spelregels van het gerechtelijk apparaat zoals voorgeschreven door de wet, te respecteren.

Daarom kunnen partijen een beroep op een professionele spreekbuis: de advocaat. Ik ben als advocate opgeleid om u bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechtelijke, commerciële, sociale,… Als specialist ken ik het recht en de procedure. Daarnaast heb ik de mogelijkheden om u uitgebreid over diverse takken van het recht te informeren.

Sinds mijn eedaflegging ben ik als advocate aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen en sta onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde, die door de wet gelast zijn om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep van advocaat te doen naleven.

Adres
Nieuwpoortsesteenweg 342
8400 Oostende
Tel
059 43 52 82
Email
info@advocate-moens.be
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2021/02/scarlet-moens-1280x1280.jpg?media=1633871743

Achtergrond

 • Opleiding en benoemingen
 • Licentiaat rechten Rijksuniversiteit Gent (1995-2000)
 • Opleiding criminologische wetenschappen Rijksuniversiteit Gent (2000-2001)
 • Advocaat bij de balie van Brugge sinds 2001
 • Curator bij de Rechtbank van Koophandel Oostende (2010 – 2015)
AdvocateScarlet Moens
U kunt mij bereiken op de volgende manieren
KantoorWaar kunt u ons terugvinden
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Nieuwpoortsesteenweg 342
8400 Oostende
Hoofdkantoor
Waar kan je mij terugvinden?
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Oostende

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.