Burgerlijk
recht

 • Overeenkomsten (beëindiging van overeenkomsten, uitvoering overeenkomsten, bewijs van overeenkomsten, opstellen overeenkomsten, vruchtgebruik, erfpacht, koop, verkoop, lijfrente, huur, aanneming, leegstand en verkrotting, enz)
 • Huurgeschillen (woninghuur, handelshuur, pacht, huur van roerende goederen, huurschade)
  makelaarsovereenkomst
 • Zakenrecht: Zakelijke rechten, eigendomsrecht, zekerheden, erfdienstbaarheden, afpaling, recht van uitweg, recht van doorgang, dakdrop, recht van licht en uitzicht, opstal en erfpacht, vruchtgebruik, (mede)eigendom
 • Onroerende leasing
 • Consumentenrecht en -krediet
 • Burenruzies, burenhinder
 • Mede-eigendom en syndic (appartementsrecht)
 • Bouw- en vastgoedrecht (aanneming, promotie, bouwen, ontwerpen, bouwgebreken, aansprakelijkheid van aannemer, onderaannnemer/bouwheer & architect, expertises, kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren van onroerende goederen, vruchtgebruik, lijfrente, erfdienstbaarheden,…)
 • Contractenrecht (leningen, kredieten, huur, enz uit onverdeeldheid treden cf. art. 815 BW
 • Nalatenschappen (erfenissen)

Bouw- en
aannemingsrecht

 • Aanneming
 • Promotie
 • Bouwen
 • Ontwerpen
 • Bouwgebreken
 • Aansprakelijkheid van aannemer, onderaannnemer/bouwheer & architect
 • Assistentie bij expertises
 • Advies over vertraging, verstoring, defecten, kostenoverschrijding, …
 • Advies bij sluiting en bij eenzijdige/gezamenlijke verbreking van bouwcontracten

Zekerheid- en
financieel recht

 • Allerhande kredieten
 • Aansprakelijkheid van kredietverstrekkers
 • Borgstelling
 • Voorrechten en zekerheden
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Pandverzilvering
 • Landbouwvoorrecht
 • Uitstel van betaling

Aansprakelijksheid- en
verzekeringsrecht

 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Algemeen aansprakelijkheidrecht
 • Schadedossiers na verkeersongeval
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad)
 • Medische aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid (productaansprakelijkheid)
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden
 • Verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen, …
 • Regres of verhaal van de verzekeraar ten aanzien van de verzekerde
 • Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Straf-
recht

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer
 • Voor correctionele rechtbank en politierechtbank

Verkeers-
recht

 • Verkeersinbreuken (verdediging van beklaagden en burgerlijke partij)
 • Afhandelingen schadegevallen na verkeersongeval voor zowel beklaagde als burgerlijke partij

Jeugd-
recht

 • Jeugddelinquentie
 • Verontrustende opvoedingssituaties
 • Bijstand minderjarigen en ouders voor de jeugdrechtbank

Persoon-,Familie- &
Huwelijksvermogensrecht

 • Echtscheiding (Echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding onherstelbare ontwrichting, voorlopige & bewarende maatregelen (verblijfsregeling, recht op persoonlijk contact, afzonderlijke woonst, onderhoudsgeld kind en persoonlijk onderhoudsgeld), bemiddeling, onderhoudsbijdrage na echtscheiding, vereffening & verdeling gemeenschappelijk vermogen)
 • Geschillen na feitelijke samenwoonst
 • Geschillen na wettelijke samenwoonst
 • Erfrecht en nalatenschappen (Erfrecht langstlevende echtgenoot, langstlevende samenwonende, reservataire erfgenamen, nalatenschappen, schenkingen, testamenten)
 • Familiaal vermogensrecht – Vereffening en verdeling
 • Jeugdzaken
 • Vaststelling en betwisting afstamming (Erkenning – ontkenning vaderschap)
 • Adoptie (gewone en volle adoptie)
 • Voogdij
 • Huwelijk & Samenlevingscontracten

Handels- en
vennootschapsrecht (handelsgeschillen)

 • Algemeen
 • Redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (handelscontracten zoals verkoop, levering, agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, …)
 • Beslagrecht
 • Executierecht
 • Invorderingen zowel handelsschulden als privéschulden (incasso) – factuurbetwistingen
 • Consumentenrecht
 • Stakingsvorderingen
 • Insolventierecht:
 • Ondernemingen in moeilijkheden (wet continuïteit ondernemingen (WCO), faillissementen)
 • Collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling)
 • Samenloop, voorrechten en hypotheken

Incasso

 • Protest en betwisting van facturen
 • Verdediging tegen de invordering van facturen
 • Factuurinvordering zowel minnelijk als gerechtelijk, zowel tegen handelaars als particulieren gedwongen tenuitvoerlegging
 • Opstellen algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden
AdvocateScarlet Moens
U kunt mij bereiken op de volgende manieren
KantoorWaar kunt u ons terugvinden
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Nieuwpoortsesteenweg 342
8400 Oostende
Hoofdkantoor
Waar kan je mij terugvinden?
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Oostende

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.