over advocaat scarlet moens
Tarieven

Scarlet Moens

Volgens uurloon: 120€/uur voor particulieren en 135€/uur voor KMO’s en verzekeringsmaatschappijen op basis van een timesheet bij te houden door de advocaat.

Bij de berekening van het uurloon wordt elke prestatie van de advocaat gerekend voor minstens vijf minuten, prestaties op een zitting, bespreking, expertisebijeenkomst of eender welke vacatie, gerekend voor minstens een half uur. De tijd voor verplaatsingen wordt aangerekend aan 75€ en 85€ voor verzekeringsmaatschappijen.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Wat ?

Het ereloon is de vergoeding voor de door het kantoor geleverde prestaties, o.a. :

 • Het instuderen van het dossier
 • Het bespreken van het dossier tijdens één of meerdere consultaties
 • Het verrichten van juridisch opzoekingswerk
 • Het bepalen van de te volgen strategie en te ondernemen procedurele stappen in​ overleg met de cliënt
 • Het administratief sturen van het dossier (redactie briefwisseling t.a.v. griffies,​ tegenstrevers, gerechtsdeurwaarders, enz.)
 • Het opmaken van juridisch gemotiveerde briefwisseling
 • Het verlenen van uitgebreid schriftelijk advies, het opmaken van overeenkomsten
 • Het bewerkstelligen van een minnelijke regeling
 • Het opmaken van dagvaardingen, besluiten, verzoekschriften, memories
 • Het opmaken van de stukkenbundel met inventaris
 • Het pleiten van de zaak op de rechtbank
 • Het bijwonen van expertises en formuleren opmerkingen op het voorverslag
 • Het bijwonen van samenkomsten bij de notaris
 • Het inzien van dossiers op de griffie
 • Het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij of haar raadsman
 • Het bijhouden van de termijnen die moeten nageleefd worden
 • Het uitvoeren van een vonnis in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder
 • Het nauwgezet informeren van de cliënt over het verloop van het dossier via briefwisseling en telefoongesprekken
 • Het afsluiten van het dossier en het opmaken van de staat van onkosten en ereloon

Berekening

Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Desgewenst kan dit op voorhand met u worden besproken. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend.

 • Tegen uurloon: u betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid. Het kantoor zal het aantal uren dat het aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de aard van de zaak, urgentie, …
  Het basisuurloon is actueel 120€ voor particulieren en 135€ voor kmo’s en bedrijven. Er is telkens een minimum van 5 minuten aanrekenbaar

Voormelde bedragen kunnen worden vermeerderd/verminderd ingevolge vermenigvuldigd met één of meerdere coëfficiënt(en), ingevolge het spoedeisend karakter van de zaak (Coëfficiënt = 1.01 tot 1.50), de bijzondere beslagenheid en/of de ervaring van de advocaat in de betrokken materie (Advocaat met minder dan 8 jaar ervaring : coëfficiënt = 0.80 tot 0.90 ; Advocaat met meer dan 15 jaar ervaring : coëfficiënt = 1.10 tot 1.50), het belang van de zaak (Waarde van de zaak > 50000€ : coëfficiënt = 1.01 tot 1.50 ; Waarde van de zaak > 125000€ : coëfficiënt = 1.51 tot 2.00 ; Waarde van de zaak > 250000€ : coëfficiënt = 2.01 tot 2.50), en de moeilijkheidsgraad van het dossier (Coëfficiënt = 1.01 tot 1.50).

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld heeft de advocaat het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan naar keuze van de advocaat en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

* het vermenigvuldigen met een coëfficiënt die (minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden, of

* Het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat- tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 % bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak , of

* Het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding

Voor een volume dossiers, bv. incassodossiers of een volume aansprakelijkheidsdossiers via verzekeraars, wordt steeds voorafgaandelijk een tariferingsovereenkomst gesloten op maat van het soort en het aantal dossiers, alsmede de waarde ervan.

 • Tegen procentuele tarieven: Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag of de waarde van de zaak. De richttarieven die gebruikt worden zijn:
  • 15 % op bedragen minder dan 6.200€
  • 10 % op bedragen tussen 6.200 en 46.000€
  • 8 % op bedragen tussen 46.000 en 124.000€
  • 6 % op bedragen tussen 124.000 en 250.000€
  • 4 % op bedragen boven de 250.000€

Evenwel kunnen bij regelmatige terugkerende klanten vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon.

 • Tegen forfaitaire tarieven: In sommige gevallen zou het in rekening brengen van een uurloon in wanverhouding zijn met de inzet van de zaak. Voor bepaalde zaken komt u een totaalbedrag overeen met het kantoor.
 • Provisies: Het kantoor is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen. Op die manier hoopt zich geen schuld op en blijft U zicht hebben op de kostprijs van de procedure
 • Eerste consultatie. Ook voor de eerste raadplegingen wordt het basisuurtarief gehanteerd.

Kosten

Naast het ereloon – dat vergoeding vormt voor de prestaties van de advocaat – dienen ook de onkosten vergoed. Deze zijn de volgende:

 • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
 • Briefwisseling en procedureakten: 12€ per bladzijde
 • Verplaatsingskosten: 0,50€ per km
 • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
 • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
 • Telefoonkosten: forfaitair
 • Fax: 13€ per bladzijde
 • Kopies: 0,45€ per bladzijde

De kosten die de advocaat heeft voorgeschoten aan derden zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten,gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en ( binnenlandse en buitenlandse openbare) instanties, worden op de post voorgeschoten kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

In de meeste gevallen wordt geen schriftelijk contract opgemaakt. Evenwel is het steeds mogelijk per dossier een contract op te maken voor wat betreft de vergoeding van ereloon en onkosten. Uiteraard is vertrouwen de belangrijkste basis voor een goede werking: U rekent op een nauwgezette behandeling en correcte opvolging van zijn dossier en het kantoor rekent op een correcte betaling van de ereloon- en onkostenstaten.

BTW

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen. Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op hun prestaties, zowel aan ondernemingen als aan particulieren.

Alle onderstaande bedragen zijn bijgevolg EXCLUSIEF btw.

Meer informatie vindt u op de circulaire van 20 november 2013

AdvocateScarlet Moens
U kunt mij bereiken op de volgende manieren
KantoorWaar kunt u ons terugvinden
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Nieuwpoortsesteenweg 342
8400 Oostende
Hoofdkantoor
Waar kan je mij terugvinden?
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Oostende

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.