Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door https://www.advocate-moens.be , een advocatenkantoor met ondernemingsnummer 0812.472.790, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 342, die gebruik maakt van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: https://www.advocate-moens.be

1. Voorwerp

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door https://www.advocate-moens.be , een advocatenkantoor met ondernemingsnummer 0812.472.790, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 342, die gebruik maakt van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: https://www.advocate-moens.be

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze website of indien u ervoor kiest gegevens op deze website mee te delen – bijvoorbeeld via het contactformulier, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat deze website mogelijk links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor Advocatenkantoor Scarlet Moens derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Advocatenkantoor Scarlet Moens behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacyverklaring ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

2. Het verzamelen van gegevens

De via de website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, land, gender, rijksregisternummer enz. Ook andere persoonlijke gegevens zoals logbestandsgegevens en apparaatgegevens (bv. een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel, uw browser) kunnen verzameld worden door uw gebruik van de website.

De bezoeker geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan het advocatenkantoor Scarlet Moens om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk de website te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. Advocatenkantoor Scarlet Moens bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Bovendien kan het advocatenkantoor Scarlet Moens uit andere bronnen persoonlijke informatie ontvangen indien u toestemming hebt gegeven om deze informatie te delen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken en informatie van derden. De soorten persoonlijke informatie die kan verzameld worden van dergelijke bronnen zijn onder andere uw naam, adres, leeftijd en openbare informatie, zoals user-generated content, blogs en berichten, in de mate toegestaan door de wet.

3. Het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming ( GDPR- General Protection Data Regulation), de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Onder verwerking van gegevens wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van gegevens. Advocatenkantoor Scarlet Moens treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie, communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier, marktonderzoek, marketingdoeleinden waaronder eventueel het verzenden van een nieuwsbrief, het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van de website, een betere afstemming van de website op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd. Advocatenkantoor Scarlet Moens zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien, waar nodig, de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Advocatenkantoor Scarlet Moens aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, de concrete doeleinden van deze verwerkingen, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Elke bezoeker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens. Elke bezoeker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Elke bezoeker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Elke bezoeker mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel uw identiteit aan te tonen. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven binnen de beperkingen en voorwaarden verder uiteengezet onder de titel ‘Het doorgeven van gegevens aan derden’. Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend via het Contactformulier op de Website, vergezeld van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

Advocatenkantoor Scarlet Moens neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen.

Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het Internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Advocatenkantoor Scarlet Moens, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel het advocatenkantoor Scarlet Moens mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal het advocatenkantoor Scarlet Moens geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door het advocatenkantoor Scarlet Moens worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden. De informatie die wordt doorgegeven aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen kan worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Als we uw persoonlijke informatie delen met zogenaamde service providers, zal het advocatenkantoor Scarlet Moens zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens veilig bewaren, dat zij alle redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen misbruik en alleen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

5. Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de website, is het mogelijk dat Advocatenkantoor Scarlet Moens of haar service providers zogenaamde cookies of webbeacons gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker en als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies. Advocatenkantoor Scarlet Moens kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het ip-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan de webmasters van het advocatenkantoor Scarlet Moens die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de website, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren. De meeste Internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u de cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring op de Website beïnvloeden.

6. Beveiliging van gegevens

Advocatenkantoor Scarlet Moens maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

7. Bescherming van minderjarigen

Advocatenkantoor Scarlet Moens is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De website waarop deze privacyverklaring van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor – of uitdrukkelijk gericht op – kinderen van 18 jaar of jonger. Indien u jonger bent dan 18, mag u deze website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

8. Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen te richten op info@advocate-moens.be

9. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken van Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

AdvocateScarlet Moens
U kunt mij bereiken op de volgende manieren
KantoorWaar kunt u ons terugvinden
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Nieuwpoortsesteenweg 342
8400 Oostende
Hoofdkantoor
Waar kan je mij terugvinden?
https://usercontent.one/wp/www.advocate-moens.be/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png?media=1633871743
Oostende

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.

Copyright by Scarlet Moens. All rights reserved.